Regulamin

   REGULAMIN  

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o "punkcie" chodzi o Dzienny punkt opieki nad dziećmi "Maluszkowo" przy ul. Mazurskiej 27 w Brodnicy.
2. Celem punktu jest opieka nad dziećmi, stworzenie bezpiecznych warunków dla tej opieki, dbanie o rozwój dziecka, dopasowanie zajęć do jego wieku, współpraca z Rodzicami/Opiekunami, wzbudzanie wszechstronnych zainteresowań oraz rozwijanie dotychczasowych.
3. Punkt otwarty jest w godzinach 7:00 do 15:00 w dni robocze (możliwość dopasowania godzin do indywidualnych potrzeb rodziców).
4. Opieka dzienna przeznaczona jest dla dzieci w wieku 2 do 5 lat - dotyczy dni roboczych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Opieka doraźna dotyczy dzieci od 2 do 8 lat - w dni robocze.
6. Aby zapisać dziecko do punktu opieki dziennej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
7.
Cena za pobyt dziecka uzależniona jest od ilości godzin. Jeżeli do klubu zapisane jest rodzeństwo - przysługuje mu rabat w wysokości 25% wartości. Ceny za pobyt dziecka w punkcie podane są w cenniku.
8. Punkt zapewnia możliwość uzgodnienia kwestii posiłków z rodzicami.
9. Prawa i obowiązki Rodziców:
  • Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji dotyczącej jego dziecka (jego rozwoju, osiągnięć czy problemów), uzyskiwania porad od nauczyciela dotyczących wspomagania rozwoju oraz wychowania dziecka, wyrażanie swojego zdania o naszym punktu, oraz opiece,
  • Obowiązkiem rodziców jest stosowanie się do regulaminu, przyprowadzanie oraz odbieranie dziecka w określonych regulaminem godzinach, zaopatrzenie dziecka w ubranie na zmianę, kapcie, regularne uiszczanie opłat, informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, chorobach oraz zmianach danych kontaktowych i adresowych.
10. Opłatę za opiekę uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca
11. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów, chyba że wypełnią, podpiszą i dostarczą upoważnienie dla innej pełnoletniej osoby, która odbierze dzieci po okazaniu dowodu tożsamości,
12. Jeżeli okaże się, że dziecko przebywające w punkcie jest chore, rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka, rodzice nie przyprowadzają do punktu dzieci chorych,
13. Regulamin może ulec zmianie, o czym poinformujemy osobiście oraz na stronie internetowej punktu.
14. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem należy ustalać indywidualnie.

Ankieta
 
[umfrage]
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=